Skip to main content

Az OED Events Kft.  2023. június 5-én induló „Cocktail en Blanc belépőjegy neked és vendégednek” elnevezésű nyereményjátékának menete és szabályzata

 1. A játék és a szervező

A nyereményjáték (a továbbiakban “Játék, Kampány”) szervezője és lebonyolítója az OED Event Organizer Kft. (OED Event Organizer Kft. 9022 Győr, Dunakapu tér 7. Adószám: 29134045-2-08, Cégjegyzékszám: 08-09-032820) a továbbiakban “Szervező/adatkezelő”.

Szervezőhöz az alábbi elérhetőségen fordulhat a Játékos.

E-mail: info@orsolyaevents.com

A nyereményt a Szervező biztosítja.

Jelen játékszabályzat a www.orsolyaevents.com címen érhető el.

A Kampány során Szervező reklámokban hirdetheti a Játékot. A Játékkal kapcsolatosan jelen Játékszabályzat tekintendő teljes körű tájékoztatásnak. Az egyéb helyeken elhelyezett információk jelen Játékszabályzattól eltérő értelmezéséért Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Részvételi feltételek

A Játékban az a 18 éven felüli természetes személy vehet részt, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. A részvétel ingyenes. A játékban résztvevő személy a továbbiakban: „Játékos”. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból kizárásra kerül.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A játék leírása az alábbi: Játékosnak – amennyiben korábban még nem tette meg – be kell követnie Szervező Instagram oldalát (OrsolyaEvents). Like-olni a nyereményjáték post-ját, képét és a kép alatt kommenteben megjelölni egy embert, akivel szívesen részt venne a Cocktail en Blanc rendezvényen. Egy fő több kommentet is írhat, mindig más felhasználót megjelölve.

 

 1. A játék időtartama és menete

A játék időtartama: 2023. június 5. 19:00 – 2023. június 12. 23:59

A Játék időtartamának befejezése után érkezett aktivitások érvénytelenek. Az is részt vehet a játékban, aki korábban már követte az oldalt. Viszont a további aktivitás rá nézve is kötelező. (Like-olni a postot és a kép alatt kommenteben megjelölni egy embert, akivel szívesen részt venne a Cocktail en Blanc rendezvényen. Egy fő több kommentet is írhat, mindig más felhasználót megjelölve.)

A nyeremény készpénzre nem váltható.

 

A játékosok által megadott adatok valódiságát a Szervezőnek jogában áll ellenőrizni.

A nyertes személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező kötelezheti a nyertest személyazonosságának igazolására.

Valótlan adatok közlése a játékos kizárását vonja maga után. Amennyiben a nyertes nem a levélben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy a kért adatok közül egyet vagy többet (például adóazonosító jel) nem hajlandó a Szervező rendelkezésére bocsátani írásban, jogosulatlanná válhat nyereményére.

Nyertes sorsolásának ideje: 2023. június 13. (kedd) 11:00 óra

Nyertes sorsolásának helyszíne: OED Event Organizer Kft., 1053, Budapest, Magyar utca 36.

A sorsoláson valamennyi, a Játék részvételi szabályait maradéktalanul teljesítő Játékos részt vesz.

Szervező a nyertest a nyereményjáték posztja alatti kommentben értesíti nyereményével kapcsolatosan a sorsolást követő 48 órán belül.

A 72 óráig nem elérhető, illetve nem valós adatokat megadó Játékos a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A nyertes (és/vagy Pótnyertes) nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:

 • a Játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • a értesítő levélre 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • a nyertes érdekkörében felmerülő bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a nyertes több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 •  bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • a nyertes jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.

 

 1. Nyeremény és sorsolás

A nyeremény: 2 db belépőjegy a Szervező saját szervezésű, 2023. június 22. napján Budapesten tartandó „Cocktail en Blanc” rendezvényére összesen 13.980,- Ft (azaz 2x 6.990,- Ft) értékben (nem szponzorált termék).

A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereménnyel kapcsolatban felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási-, adatszolgáltatási és befizetési kötelezettségeit teljesíti. A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel, hiányos- vagy nem határidőben történő adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék során megadottakon felül további nyereményeket ajánljon fel, és tegyen elérhetővé a Játékosok számára.

A Nyertes és a Pótnyertes sorsolása véletlenszerű módszerrel történik, elsőként a Nyertes, másodikként a Pótnyertes kerül kisorsolásra. A sorsolás eredményét jegyzőkönyv rögzíti.

A nyertesek nevét a Szervező az Instagram oldalán teszi közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 48 órán belül.

Amennyiben a sorsolás után kiderül, hogy a megadott Instagram felhasználó nem létezik, vagy a Nyertes a nyertességére vonatkozó értesítést követő 72 órán belül nem veszi fel a kapcsolatot Szervezővel, annak helyébe Pótnyertes lép.

 

 1. Kizárás

A jelen Játékszabályzatot el nem fogadó, vagy annak bármely pontját megsértő Játékosok nem vehetnek részt a Játékban és a nyereménysorsoláson. Amennyiben a Játékszabály megsértésére a nyeremény kisorsolása után derül fény, a szabálytalan Játékos akkor is elveszti jogát a nyeremény átvételére és a nyereményt köteles visszaszolgáltatni vagy a pénzbeli ellenértékét Szervezőnek megfizetni és minden egyéb tekintetben Szervezővel együttműködni.

A Szervező, valamint annak a Játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit, illetve a Nyereményjáték lebonyolításában részt vevő egyes közreműködők és azok hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói a Játékban nem vehetnek részt, részvételük esetén nyereményeiket nem kaphatják meg, a Pótnyertes szerez jogot a nyereményre.

 1. Pótnyertes, át nem vett nyeremény kisorsolása

A Pótnyertest Szervező csak abban az esetben értesíti, ha az elsőként kisorsolt nyertes nem vett át a nyereményt, és így a Pótnyertes jogosulttá válik a nyereményre.

Szervező a nyertes sorsolása során a nyereményre egy pótnyertest is kisorsol, ennek tényét jegyzőkönyvben rögzíti.

Amennyiben a sorsolás nyertese nem fogadja el a nyereményt, Szervező úgy tekinti, hogy lemondott nyereményéről, melyre a Pótnyertes szerez jogot.

Szervező teljes mértékben kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a Pótnyertes annak tudatában, hogy korábban nem nyert, a sorsolás eredményéről való értesülést megelőzően nem tartotta be jelen Játékszabályokat és emiatt nem szerezhet nyereményt.

 1. Adózás, bejelentési kötelezettségek

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 1. A nyeremény átvétele

A nyereményt a Játék Szervezője a Nyertes részére – az általa történő adatszolgáltatástól számított 5 munkanapon belül – e-mail-ben küldi el.

 

 

 1. Felelősség kizárása

Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, stb.), illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi- és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el.

 1. Adatkezelés

A játékban résztvevő felhasználók adatait az OED Event Organizer Kft. célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

Jelen Játékszabályzat elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy nyertessége esetén az adategyeztetés során közölt személyes adatait Szervező a nyertesként közzétegye.

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során az nyeremények kézbesítése céljából, a játékidőtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozók részére továbbítsa ugyanezen célra.

Szervező az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait. Szervező általános adatkezelési tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://orsolyaevents.com/adatkezelesi-es-adatvedelmi-tajekoztato/

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az adatok kezelésére a résztvevők hozzájárulása alapján, a nyeremény átadása érdekében kerül sor, kezelt adatok az Instagram profil adatai, a részvétel időpontja.

Az érintettek köre: A Játékban résztvevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése, a sorsolás lebonyolítása.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatok kezelése a sorsolásig, illetve a nyeremények kézbesítéséig tart, az adatokat a sorsolást követően 30 napig őrizzük meg.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen:

E-mail: info@orsolyaevents.com

A Szervező adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-121281/2017

Az érintettek további jogainak ismertetése a Szervező általános adatkezelési tájékoztatójában olvasható.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése.

Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adattovábbítás a nyeremény postázása érdekében

A továbbított adatok köre a nyeremény postázása érdekében: Vezeték- és keresztnév, cím telefonszám, e-mail cím.

Az érintettek köre: A nyeremények kiszállítását kérő érintett.

Az adatkezelés célja: A nyeremény emailben való elküldése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A postázás/szállítás lebonyolításáig tart.

 1. Vegyes rendelkezések

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen feltételeket vagy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, kizárólag oly módon, hogy a Játék feltételei a Játékosok számára kedvezőbbek legyenek vagy a Játékszabályzat a hatályos jogszabályoknak megfeleljen.

Valamennyi, jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésben a hatályos magyar jogszabályok az irányadók.

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

Budapest, 2023. június 1.